Struktura

book with book mark

Szkoła Podstawowa nr 1

W ośmioletniej szkole podstawowej kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych: I etap edukacyjny – kształcenie zintegrowane: klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) – w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego, II etap edukacyjny – kształcenie przedmiotowe: klasy IV – VIII – na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania. Na każdym etapie edukacyjnym nawet niewielkie sukcesy edukacyjne dzieci są dostrzegane i wzmacniane, a zapewniając bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych konkursów i imprez okolicznościowych staramy się rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów. Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem w klasie VIII, który jest podstawą do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia. Uczestnicząc w procesie nauczania i wychowania absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyposażony w wiadomości, umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Absolwent klasy VIII szkoły podstawowej ma możliwość kontynuowania nauki w trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA w zawodzie KUCHARZ. Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Do szkoły przyjmowani są kandydaci – absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawności sprzężonej. Edukacja trwa trzy lata i opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Szkoła prowadzi swoją działalność edukacyjną uwzględniając wskazane w podstawie programowej programy: indywidualny program edukacyjny; wychowawcz0-profilaktyczny szkoły; przysposobienia do pracy. W terminie „przysposobienie do pracy” mieści się: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy; poznanie typowych sytuacji związanych z wykonywaniem określonej pracy; opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności na określonym stanowisku.

Oddział Przedszkolny

Edukację w przedszkolu mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 6 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej Podczas zajęć w przedszkolu uwzględniamy przede wszystkim możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz pełna ciepła, serdeczności i akceptacji atmosfera w grupie przedszkolnej, sprawia, że nasze maluchy chętnie wracają do nas każdego dnia. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają również dostęp do placu zabaw, dobrze wyposażonych gabinetów terapeutycznych i specjalistycznych pomocy edukacyjnych. Celem pobytu dziecka w przedszkolu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, podniesienie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, by jak najlepiej przygotować je do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Praca nauczycieli przedszkola wspierana jest przez specjalistów, którzy codziennie prowadzą zajęcia indywidualne z dziećmi między innymi z zakresu integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej i terapii logopedycznej.

Internat

Grupy Wychowawcze to miejsce, w którym dziecko może bezpiecznie przebywać od poniedziałku do piątku w okresie trwania roku szkolnego, z wyjątkiem świąt, ferii i dni ustawowo wolnych od nauki. Nieustannie dbamy o rozwój i bezpieczeństwo wychowanków, a pieczę sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli – wychowawców, pełnych pasji i ciekawych pomysłów. Podopieczni mieszkają w 2 – 3 osobowych pokojach z łazienkami, o bardzo dobrym standardzie wyposażenia. Dzieci mają zapewnione wyżywienie i opiekę przez całą dobę. Internet daje swoim podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju społecznego i osobowościowego. Uczy samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, kształci umiejętność poprawnej organizacji czasu wolnego. Organizowane są zajęcia popołudniowe, w ramach których odbywają się wycieczki rowerowe, wyjścia na basen, lodowisko, turnieje w tenisa stołowego, w warcaby, zajęcia kulinarne, eksperymenty, „Klinika lalek”, zajęcia techniczne, dyskoteki, imprezy okolicznościowe, wyjścia do sklepu, nad jezioro, do lasu i wiele, wiele innych. Wychowankowie przebywający w Internacie SOSW uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej, wzajemnego szacunku, dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie w codziennych, życiowych sytuacjach. Poza tym wspólne życie w grupie integruje społeczność internacką i uczy życiowej zaradności. Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia oraz zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.